EDUS-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 416
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10399)
Izvleček
ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Cena brez DDV na enoto

Vlagatelj je v odgovoru na poziv naročnika pojasnil, da cena za en kos glasila ostaja nespremenjena ...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Pojem

Tako vsebina del, in sicer izvedba kamnitih zložb, kot tudi zahteva za neposredno plačilo, kažeta na...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Obvezni izključitveni razlogi / Plačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti

Naročnik tako ni imel podlage, da je ugotovil dopustnost ponudbe izbranega ponudnika, saj je za njeg...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Izbrani ponudnik je pojasnil vsebino ponudbenega predračuna, že predloženega v ponudbi, in sicer kaj...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Vlagatelja

Državna revizijska komisija vlagatelju prav tako ni priznala priglašenih stroškov »povečanje za 10 %...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Konkurenčni dialog

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo za oddajo končne ponudbe, ki j...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Zoper razpisno dokumentacijo / Konkurenčni dialog

Ponudniki morajo v primeru, kadar je rok za oddajo ponudb krajši od desetih delovnih dni, za vložite...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Obvezne sestavine / Razlogi za zavrnitev | Obrazložitev

Ker je bilo ugotovljeno, da so artikli v dokumentih, tako naročnikovih, kot ponudnikovih, označeni z...

ZJN-3: DOPUSTNOST PONUDBE / Ustreznost ponudbe

Vlagatelj ni ponudil artikla, ki bi ustrezal zahtevam naročnika iz tehnične dokumentacije, saj je po...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Že ZJN-3 naročniku omogoča, da omeji časovno obdobje izvajanja referenčnih poslov na tri leta pred i...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Naročnik nima dolžnosti, da v primeru ugotovljene neustreznosti reference preverja, ali lahko ponudn...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Popolnost vlagateljeve ponudbe

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da naročnik pred zavrnitvijo njegove ponudbe ni (ponovno)...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / Popolnost vlagateljeve ponudbe

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da odločitve o oddaji naročila ni ustrezno obrazlo...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

Poziv naročnika ni bil jasen in nedvoumen, saj iz dopisa ni mogoče ugotoviti, katera dokazila (ki so...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Tehnične zahteve, kot jo je oblikoval naročnik, ni mogoče razumeti na način, da naročnik dopušča ena...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo transparentnosti javnega naročanja

Iz določb ZJN-3 ne izhaja, da bi moral naročnik postopek oddaje javnega naročila zaključiti z izbiro...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Cena na enoto v postavkah, ki jih je v pozivu izpostavil naročnik je »lahko samo 0«. To pomeni, da j...

ZJN-3: IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Pojem

Tudi sicer bi bil neprepričljiv zaključek, da je ponudba zaradi postavk, za katere je že vnaprej vel...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Pravni interes za vodenje postopka

Vlagatelj v zahtevku za revizijo izrecno navaja, da ponudbe do roka za predložitev ponudb ni predlož...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Ravnanje vlagatelja, ki ni izpodbijal zanj spornih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega na...

ZJN-3: PRAVOČASNOST ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Rok

V obravnavanem primeru je s sprejemom (nove) naročnikove odločitve z dne 2.11.2017 prenehala obstaja...

ZJN-3: ODDAJA JAVNEGA NAROČILA / Odločitev o oddaji javnega naročila / Sprememba | Sprejem nove

V obravnavanem primeru je s sprejemom (nove) naročnikove odločitve z dne 2.11.2017 prenehala obstaja...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode / V zvezi s posameznimi kršitvami

V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku očita, da ni imel niti pravnih podlag, niti utemeljenih r...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Ustavitev - umik zahtevka za revizijo

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrt...

ZJN-3: VSEBINA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Odprava pomanjkljivosti / Neustrezno plačilo takse

Kljub navedeni spremembi ZPVPJN, ki je bila uveljavljena 26. 11. 2017, pa niti v ZPVPJN niti v ZJN-3...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 416 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti